Ngày 3 Tháng 3

Mỗi Ngày Một Dòng

2024: Chớ khinh điều thiện nhỏ mà cho là không phước. Giọt nước tuy nhỏ, để lâu ngày cũng đầy bát to. Không chứa thiện nhỏ lấy gì có phước to để chuyển hóa nghiệp ác. Chớ khinh ác nhỏ mà nói là không có tội. Ác nhỏ chất chứa lâu ngày cũng đủ để mất thân. Lành dữ, họa phước đều do tâm tạo. Nếu không tạo nhân thì sẽ không có quả để rồi lo sợ đến ngày quả sẽ trổ. #LươngHoàngSám

Trả lời